ਸ਼ਕਲੋਂ ਆ ਭੋਲੀ ਪਰ ਅੜਬ ਬਥੇਰੀ New Whatsapp Status Romantic Whatsapp Status